Ховд ЦТС ХХК-д мөрдөж байгаа ЦЭХ-ийн үнэ тариф


 

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж, байгууллага болон айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно. Баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг 2015 оны 7 сарын 25-наас шинэчлэн мөрдөхөөр боллоо.

 

ААН байгууллага /НӨАТ-гүй/ Айл өрх /НӨАТ-гүй Шийдвэр гаргасан байгууллага Тогтоолын дугаар Тайлбар
1 124.2 86.8 ЭХЗХорооны тогтоол №201 2014.11.19
№201 2015.07.06
Энергийн тариф
2 9000 2000 ЭХЗХорооны тогтоол №201 2015.07.06 1. ААН-үүдэд чадлын тариф             
2. Айл өрхүүдэд суурь хураамж мөрдөнө
3 8.3 ЭХЗХорооны тогтоол №201 2015.07.10 Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифийг энергийн тариф дээр нэмж тооцно.